Adsense

Recent Uploads

CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT) DAILY LESSON PLAN (DLP) GRADE ONE

This is a compilation of classroom observation tool (cot) for teachers in grade one. Provided here are the daily lesson plan from day one to five per week from first quarter to fourth quarter in all subjects. This classroom observation tool (cot) is Microsoft word ready that you can easily edit. In this classroom observation tool (cot) document, provided here are; the Department of Education logo, the heading, the column where in the teachers and pupils activity are separated by column. Just edit the name of the teacher and your school head. This classroom observation tool (cot) is one of the important tool that you will need in your scheduled classroom observation. Daily lesson plan (dlp) are needed in your classroom observation, the observer/school head/ master teacher/ head teacher will look for this classroom observation tool as their base in giving you a rating. 
Classroom observation tool (cot) is one of the things an observer (school head/principal/head teacher/ master teacher) is going to check. This classroom observation tool (cot) is based on the teachers’ guide. It is on a semi detailed for of a daily lesson plan. This classroom observation tool is exclusively sharing daily lesson plan for grade one teachers only.                                             CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                     EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 1
                                                                          GRADE ONE
                                                                       2ND QUARTER
WEEK 8                                     
 Naisasagawa ang mga paraan upang makamtan at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa tahanan tulad ng:
Pagiging masaya para sa tagumpay ng ibang kasapi ng mag-anak. (ama)

    
Naisasagawa ang mga paraan upang makamtan at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa tahanan tulad ng:
Pagiging masaya para sa tagumpay ng ibang kasapi ng mag-anak.(ate)

DOWNLOAD | ESP DAY - 2 | WEEK - 8 | QUARTER- 2
 Naisasagawa ang mga paraan upang makamtan at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa tahanan tulad ng:
Pagiging masaya para sa tagumpay ng ibang kasapi ng mag-anak.(Kuya)

DOWNLOAD | ESP DAY - 3 | WEEK - 8 | QUARTER - 2
Naisasagawa ang mga paraan upang makamtan at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa tahanan tulad ng:
Pagiging masaya para sa tagumpay ng ibang kasapi ng mag-anak.(Buong pamilya)

DOWNLOAD | ESP DAY - 4 | WEEK - 8 | QUARTER - 2
Naisasagawa ang mga paraan upang makamtan at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa tahanan tulad ng:
Pagiging masaya para sa tagumpay ng ibang kasapi ng mag-anak. (ina)

DOWNLOAD | ESP DAY - 5 | WEEK - 8 | QUARTER - 2                                        CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                     MTB 1  (TAGALOG)
                                                                         GRADE ONE
                                                                       2ND QUARTER
WEEK 8

 • Nasasabi ang kahalagahan ng wikang pambansa
 • Naibibgay ang kahalagahan ng mga salita sa pamamagitan ng mga larawan, pagpapahiwatig at pagsasakilos.
 • Nakikilahok sa talkayan pagkatapos ng kwentong napakinggan
 • Nababalikan ang detalye sa kwentong nabasa o narinig.


MTB D1_W8_Q2
Naibibigay ang kasalungat ng salitang naglalarawan.

MTB D2_W8_Q2
Nakikilala at nabibigkas ang tunog ng letrang Qq at Vv sa iba pang letrang napag-aralan na
Naiuugnay ang mga salita sa angkop na larawan.nakikilala ang pagkakaiba ng letra sa salita.
Nakabubuo at nakababasa ng mga salita, parirala, pangungusap at kwento na
ginagamitan ng tunog ng mga letra.

MTB D3_W8_Q2

 • Nakikilala at nabibigkas ang tunog ng letrang Qq at Vv sa iba pang letrang napag-aralan na
 • Naiuugnay ang mga salita sa angkop na larawan.
 • nakikilala ang pagkakaiba ng letra sa salita.
 • Nakabubuo at nakababasa ng mga salita, parirala, pangungusap at kwento na ginagamitan ng tunog ng mga letra.
 • Naisusulat ang idiniktang salita sa pamamagitan ng tunog.
 • Nakikilala at nabibigkas ang tunog ng letrang Qq at Vv sa iba pang letrang napag-aralan na
 • Naiuugnay ang mga salita sa angkop na larawan.
 • nakikilala ang pagkakaiba ng letra sa salita.
 • Nakabubuo at nakababasa ng mga salita, parirala, pangungusap at kwento na ginagamitan ng tunog ng mga letra.
 • Naisusulat ang idiniktang salita sa pamamagitan ng tunog.

MTB D5_W8_Q2
                                        CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                ARALING PANLIPUNAN 1
                                                                         GRADE ONE 
                                                                       2ND QUARTER

WEEK 8
 Nakapakikinig ng kwento tungkol sa pamilya tulad ng “Pamilyang May Pagkakaisa”

AP D1_W8_Q2
Nakapakikinig ng kwento tungkol sa pamilya tulad ng “Pamilyang Matulungin sa Kapwa”

AP D2_W8_Q2
Nakapakikinig ng kwento tungkol sa pamilya tulad ng “Pamilyang May Pagpapahalaga sa Edukasyon”

AP D3_W8_Q2
Nakapakikinig ng kwento tungkol sa pamilya tulad ng “Pamilyang Mapagmahal”     

AP D4_W8_Q2
Nakapakikinig ng kwento tungkol sa pamilya tulad ng “Pamilyang Mapag-impok”

AP D5_W8_Q2

      


                                          CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                      FILIPINO 1
                                                                   GRADE ONE
                                                                 2ND QUARTER
WEEK 8

Nakapagbabahagi sa pamamagitan ng pagguhit ng larawan ng tungkol sa paboritong karanasan sa paaralan.

FIL D1_W8_Q2
Nagagamit ang mga salitang “ibabaw”, ilalim at gitna sa mga pangungusap na tumutukoy sa paboritong lugar o karanasan sa paaralan.

FIL D2_W8_Q2
Nakapagbibigay ng serye ng magkakatugmang salita.
Natutukoy ang posisyon ng isang bagay sa paaralan gamit ang mga salitang “ibabaw”, “ilalim” at “gitna” sa isang laro.

FIL D4_W8_Q2
Naibabahagi ang piling karanasan sa paboritong lugar sa paaralan gamit ang wikang Filipino.

FIL D5_W8_Q2
                                         CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                  MATHEMATICS 1
                                                                   GRADE ONE
                                                                 2ND QUARTER
WEEK 8
Nakapagbabawas ng dalawahang  digit na bilang na may minuends na hanggang 99 ng walang regrouping.

MATH D1_W8_Q2
Nakapagbabawas ng dalawahang  digit na bilang na may minuends na hanggang 99 ng walang regrouping.
-        naiwawasto ang nakuhang sagot.

MATH D2_W8_Q2
Nakapagbabawas ng dalawahang  digit na bilang na may minuends na hanggang 99 ng may  regrouping.
-         naiwawasto ang nakuhang sagot.

MATH D3_W8_Q2
Nakapagbabawas ng tatluhang  digit na bilang na may minuends na hanggang 999 ng walang regrouping.

MATH D4_W8_Q2
Nakapagbabawas ng tatluhang  digit na bilang na may minuends na hanggang 999 ng walang  regrouping.
-         naiwawasto ang nakuhang sagot.

MATH D5_W8_Q2


                                        CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                  MAPEH 1
                                                               GRADE ONE
                                                             2ND QUARTER
WEEK 8
 Nakakalikha ng iba’t ibang tunog tulad ng
pagpukpok ng lapis sa bote, pagpadyak ng paa sa sahig , pagpukpok ng lata gamit ang patpat, pagpalakpak ng kamay at pag tap ng kamay sa mesa.
nakalilikha ng tunog ayon sa bilang ng kumpas.

MUSIC D1_W8_Q2
Nakakalikha ng iba’t ibang tunog tulad ng
pagpukpok ng lapis sa bote, pagpadyak ng paa sa sahig , pagpukpok ng lata gamit ang patpat, pagpalakpak ng kamay at pag tap ng kamay sa mesa.
nakalilikha ng tunog ayon sa bilang ng kumpas.

MUSIC D2_W8_Q2
Nakatatayo sa Isang Paa

PE D3_W8_Q2
natutukoy ang iba’t ibang uri ng linya o guhit.

ART D4_W8_Q2
Naipapakita ang tamang gawi sa pagtatakip ng bibig kapag umuubo  at kapag bumabahin.
-         nasasabi kung bakit dapat takpan ang bibig kapag umuubo at bumabahin
-         nakikiisa sa gawain para sa pagpapalaganap ng kalinisan

HEALTH D5_W8_Q2                                            CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                  SCIENCE 1
                                                               GRADE ONE
                                                             2ND QUARTER

Gives at least 2 differences of 2 plants


SCIENCE D1_W8_Q2


Classifies leaves according to shape


SCIENCE D2_W8_Q2

Tells and demonstrates proper ways of caring for plants/conserving plants


SCIENCE D3_W8_Q2


Names plants that are used for food


SCIENCE D4_W8_Q2


Tells the importance of plants to man

SCIENCE D5_W8_Q2

WEEK 9

                                    CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                                   DAILY LESSON PLAN (DLP)
                                                                 GRADE ONE
                                                                          ESP 1
                                                                 SECOND QUARTER

-         Naisasagawa ang mga paraan upang makamtan at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa pamayanan tulad ng:
-         Pagiging tapat    Naisasagawa ang mga paraan upang makamtan at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan tulad ng:
Pagiging tapat-         Naisasagawa ang mga paraan upang makamtan at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan tulad ng:
-         Pagiging tapat

-         Naisasagawa ang mga paraan upang makamtan at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan tulad ng:
-         Pagiging tapat
-         Naisasagawa ang mga paraan upang makamtan at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan tulad ng:
-         Pagiging tapat                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                                   DAILY LESSON PLAN (DLP)
                                                                 GRADE ONE
                                                        ARALING PANLIPUNAN 1
                                                          SECOND QUARTER

WEEK 9
Nakikilala ang mga pagpapahalaga ng iba’t ibang pamilya
- paglahok sa mga pagdiriwang

  (Araw ng mga Patay)
AP D1_W9_Q2

Nakikilala ang mga pagpapahalaga ng iba’t ibang pamilya
- paglahok sa mga pagdiriwang

  (Araw ng mga Patay)

AP D2_W9_Q2


Nakikilala ang mga pagpapahalaga ng iba’t ibang pamilya
- paglahok sa mga pagdiriwang

  (Bagong Taon)
AP D3_W9_Q2Nakikilala ang mga pagpapahalaga ng iba’t ibang pamilya
- paglahok sa mga pagdiriwang

  (Pista)
AP D4_W9_Q2


Nakikilala ang mga pagpapahalaga ng iba’t ibang pamilya
- paglahok sa mga pagdiriwang

  (Araw ng mga Puso)
AP D5_W9_Q2                                  CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                              DAILY LESSON PLAN (DLP)
                                                         GRADE ONE
                                       MOTHER TONGUE 1 (TAGALOG)
                                                  SECOND QUARTER
Nasasabi ang kahalagahan ng kalayaan sa ating bansa.
Naibibigay ang kahalagahan ng mga salita sa pamamagitan ng pagtatambal nito
Nakikinig na mabuti sa talambuhay na babasahin
Nahuhulaan kung tungkol saan ang talambuhay batay sa sariling karanasan.

Nakagagawa ng hinuha tungkol sa mangyayari batay sa pagkakasunud-sunod ng pangyayari sa talambuhay.MTB D1_W9_Q2Naibibigay ang kasingkahulugan ng mga salitang naglalarawan.


MTB D2_W9_Q2Nakikilala ang letrang mula sa ibinigay na salita
Nabibigkas ang tamang tunog ng alpabeto /Xx/
Naiuugnay ang larawan sa tamang salita
nakasusulat gamit ang komportable at mahusay na mahigpit na pagkakahawak ng lapis

Nakasusulat ng malaki at maliit na letrang Xx

MTB D3_W9_Q2Nakikilala ang letrang mula sa ibinigay na salita
Nabibigkas ang tamang tunog ng alpabeto /Xx/
Naiuugnay ang larawan sa tamang salita
nakasusulat gamit ang komportable at mahusay na mahigpit na pagkakahawak ng lapis

Nakasusulat ng malaki at maliit na letrang Xx


MTB D4_W9_Q2


Nakikilala ang letrang mula sa ibinigay na salita
Nabibigkas ang tamang tunog ng alpabeto /Xx/at /Ññ/
Naiuugnay ang larawan sa tamang salita
nakasusulat gamit ang komportable at mahusay na mahigpit na pagkakahawak ng lapis

Nakasusulat ng malaki at maliit na letrang Xx/Ññ/

MTB D5_W9_Q2

                                        CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                               FILIIPINO  1
                                                               GRADE ONE
                                                             2ND QUARTER

WEEK 9


-         Natutukoy ang mga mahahalagang lugar sa pamayanan at ilang gawain dito sa wikang Filipino.

FIL D1_W9_Q2-         Nakapagsasalaysay ng isang pangyayaring nasaksihan sa isang mahalagang lugar sa pamayanan gamit ang mga pandiwa sa wikang Filipino.

FIL D2_W9_Q2
-         Natutukoy  ang pandiwa sa pangungusap sa wikang Filipino.

FIL D3_W9_Q2
-         Natutukoy ang pandiwa sa pangungusap sa wikang Filipino.

-         Nakikilala ang aspektong pangnagdaan ng pandiwa

FIL D4_W9_Q2


nakapagbibigay ng serye ng magkakatugmang salita sa wikang Filipino

FIL D5_W9_Q2

                                        CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                            MATHEMATICS  1
                                                               GRADE ONE
                                                             2ND QUARTER
WEEK 9 


-         Nakapagbabawas ng tatluhang  digit na bilang na may minuends na hanggang 999 ng may  regrouping.


MATH D1_W9_Q2
-         Nakapagbabawas ng tatluhang  digit na bilang na may minuends na hanggang 999 ng may  regrouping.

-         Naiwawasto ang nakuhang sagot.

MATH D2_W9_Q2


-         Nakapagbabawas gamit ang isip lamang.


MATH D3_W9_Q2-         Nakapagbabawas gamit ang isip lamang.MATH D4_W9_Q2

-         Nasusuri ang word problem tungkol sa pagsasama ng mga bilang sa pamamagitan ng pagsasabi kung ano ang tinatanong sa suliranin.

MATH D5_W9_Q2
WEEK 10

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO  1
                                                               GRADE ONE
                                                             2ND QUARTER

-         Naisasagawa nang palagian ang pagtulong sa pananatili ng kalinisan at kaayusan ng tahanan para sa mabuting kalusugan.

ESP D1_W10_Q2

-         Naisasagawa nang palagian ang pagtulong sa pananatili ng kalinisan at kaayusan ng paligid para sa mabuting kalusugan..


ESP D2_W10_Q2


-         Naisasagawa nang palagian ang pagtulong sa pananatili ng kalinisan at kaayusan ng paligid para sa mabuting kalusugan..

ESP D3_W10_Q2

-         Naisasagawa nang palagian ang pagtulong sa pananatili ng kalinisan at kaayusan ng paligid para sa mabuting kalusugan..

ESP D4_W10_Q2


-         Naisasagawa nang palagian ang pagtulong sa pananatili ng kalinisan at kaayusan ng paligid para sa mabuting kalusugan.


ESP D5_W10_Q2


WEEK 10


                                          CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                               MOTHER TONGUE (TAGALOG)  1
                                                               GRADE ONE
                                                             2ND QUARTER


Naipakikita ang pagmamahal sa pagbasa sa pamamagitan ng pakikinig sa kwento.
Nakapakikinig na mabuti sa binasang kwento.
Naibibigay ang kahulugan ng mga salita sa pamamagitan ng mga larawan, pagpapahiwatig, at pagsasakilos.
Nakikilahok sa talakayan pagkatapos ng kwentong napakinggan.

Nababalikan ang mga detalye sa kwentong nabasa o narinig.
MTB D1_W10_Q2

Nakapakikinig at nahihinuha ang mangyayari ayon sa sinabi o ginawa ng tauhan sa kwento.
     Nagagamit ang  Ang at  Ang mga sa pagtukoy sa tangi at ngalang pambalana.MTB D2_W10_Q2


     Nakapagbibigay ng tanging ngalan ng tao, pook at hayop

MTB D3_W10_Q2


Nakapagbibigay ng tanging ngalan ng tao, pook at hayop

     Nagagamit ang  Si at Sina sa pagtukoy sa mga ngalang pantangi at pambalana.


MTB D4_W10_Q2


Naisusulat nang wasto ang mga tanging ngalan.

MTB D5_W10_Q2


WEEK 10


                                  CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                 FILIPINO  1
                                                               GRADE ONE
                                                             2ND QUARTER

Naiguguhit ang kahulugan ng awit na tinalakay sa klase.
FIL D1_W10_Q2

Natutukoy ang mga pandiwa sa awit na “Mamang Sorbetero”

FIL D2_W10_Q2Nakapagbibigay ng opinion ukol sa musika gamit ang mga pangungusap na may pandiwa(Hal. :  Nakikinig ako sa radio tuwing umaga.)
FIL D3_W10_Q2


Nakapagbibigay ng halimbawa ng awit na may pandiwa halaw sa mga awiting Filipino na natalakay sa klase.

FIL D4_W10_Q2


Naibibigay ang mga pandiwa sa isang awit na Filipino

FIL D5_W10_Q2

WEEK 10


                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                       ARALING PANLIPUNAN   1
                                                               GRADE ONE
                                                             2ND QUARTER

Nasasabi ang batayang impormasyon tungkol sa sariling paaralan:

pangalan ng paaralan 
AP D1_W10_Q2


nasasabi ang batayang impormasyon tungkol sa sariling paaralan:

lokasyon ng paaralan 

AP D2_W10_Q2nasasabi ang batayang impormasyon tungkol sa sariling paaralan:

mga bahagi ng paaralan:  mga silid-aralan 
AP D3_W10_Q2nasasabi ang batayang impormasyon tungkol sa sariling paaralan:

mga bahagi ng paaralan:  kantina
AP D4_W10_Q2
nasasabi ang batayang impormasyon tungkol sa sariling paaralan:

mga bahagi ng paaralan:  opisina ng punong-guro/tagamasid pampurok

AP D5_W10_Q2


WEEK 10


                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                      MATHEMATICS   1
                                                               GRADE ONE
                                                             2ND QUARTER
solves word problems involving subtraction of whole numbers including money with minuends up to 99 without regrouping using appropriate problem solving strategy.
K- analyze word problems involving subtraction of whole numbers by telling what is asked in the problem.
U- identify the first step in solving problems

P/S – give the value of sharing.

MATH D1_W10_Q2

   solves word problems involving subtraction of whole numbers including money with minuends up to 99 without regrouping using appropriate problem solving strategy.
K- analyze word problems involving subtraction of whole numbers by telling what is/are given.
U- identify what is/are given in the problem

P/S – show love for nature

MATH D2_W10_Q2

   solves word problems involving subtraction of whole numbers including money with minuends up to 99 without regrouping using appropriate problem solving strategy.
K- analyze word problems involving subtraction of whole numbers by telling the word clue and operation to be used
U- identify the word clue and operation to be used  in the problem
P/S – demonstrate carefulness in analyzing word problemsMATH D3_W10_Q2

   solves word problems involving subtraction of whole numbers including money with minuends up to 99 without regrouping using appropriate problem solving strategy.
K- analyze word problems involving subtraction of whole numbers by transforming word problems involving Subtraction into Number Sentence
U- Draw a picture/diagram to represent the word problem

P/S – show generosity

MATH D4_W10_Q2


   solves word problems involving subtraction of whole numbers including money with minuends up to 99 without regrouping using appropriate problem solving strategy.
K- analyze word problems involving subtraction of whole numbers by using the correct operation in solving word problems.
U- state the complete answer in solving word problems

P/S -  enjoy solving word problems
MATH D5_W10_Q2


WEEK 10


                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                 MAPEH   1
                                                               GRADE ONE
                                                             2ND QUARTER
Nakaawit sa tamang tono.

MAPEH D1_W10_Q2


Nakaawit sa tamang tono gamit ang echo singing.
MAPEH D2_W10_Q2


Naisasagawa nang wasto ang mga kumbinasyong kilos lokomotor at di-lokomotor tulad ng paglukso at pagbaluktot
MAPEH D3_W10_Q2

Nakalilikha ng imahe sa pamamagitan ng pagkaskas ng lapis o krayola sa papel gamit ang isang bagay na magaspang (coin)
MAPEH D4_W10_Q2

-         discusses the role of the sense organs in distinguishing the sensory qualities of food.

MAPEH D5_W10_Q2WEEK 1


                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                       AP   1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER
AP D1_W1_Q3

AP D2_W1_Q3

AP D3_W1_Q3

AP D4_W1_Q3

AP D5_W1_Q3

WEEK 1


                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                      ENGLISH  1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER
ENG D1_W1_Q3

ENG D2_W1_Q3

ENG D3_W1_Q3

ENG D4_W1_Q3

ENG D5_W1_Q3

WEEK 1


                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                     ESP  1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER
ESP D1_W1_Q3

ESP D2_W1_Q3

ESP D3_W1_Q3

ESP D4_W1_Q3

ESP D5_W1_Q3

WEEK 1


                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                    FILIPINO  1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER
FIL D1_W1_Q3

FIL D2_W1_Q3

FIL D3_W1_Q3

FIL D4_W1_Q3

FIL D5_W1_Q3

WEEK 1


                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                            MAPEH  1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER
MAPEH D1_W1_Q3

MAPEH D2_W1_Q3

MAPEH D3_W1_Q3

MAPEH D4_W1_Q3

MAPEH D5_W1_Q3

WEEK 1


                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                  MATHEMATICS  1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER

MATHEMATICS D1_W1_Q3


MATHEMATICS D2_W1_Q3


MATHEMATICS D3_W1_Q3MATHEMATICS D4_W1_Q3MATHEMATICS D5_W1_Q3WEEK 1


                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                             MTB (TAGALOG)  1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER

MTB D1_W1_Q3


MTB D1_W1_Q3


MTB D3_W1_Q3


MTB D4_W1_Q3


MTB D5_W1_Q3


                                         


WEEK 2

                                        CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                         ARALING PANLIPUNAN  1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER

AP D1_W2_Q3

AP D2_W2_Q3

AP D3_W2_Q3

AP D4_W2_Q3

AP D5_W2_Q3


WEEK 2

                                        CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                 ENGLISH 1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER

ENGLISH D1_W2_Q3

ENGLISH D2_W2_Q3

ENGLISH D3_W2_Q3

ENGLISH D4_W2_Q3

ENGLISH D5_W2_Q3


WEEK 2

                                        CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                       ESP  1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER

ESP D1_W2_Q3

ESP D2_W2_Q3

ESP D3_W2_Q3

ESP D4_W2_Q3

ESP D5_W2_Q3


WEEK 2

                                        CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                      ESP  1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER

ESP D1_W2_Q3

ESP D2_W2_Q3

ESP D3_W2_Q3

ESP D4_W2_Q3

ESP D5_W2_Q3

WEEK 2

                                        CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                 FILIPINO 1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER

FIL D1_W2_Q3

FIL D2_W2_Q3

FIL D3_W2_Q3

FIL D4_W2_Q3

FIL D5_W2_Q3


WEEK 2

                                        CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                   MAPEH 1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER

MAPEH D1_W2_Q3

MAPEH D2_W2_Q3

MAPEH D4_W2_Q3

MAPEH D4_W2_Q3

MAPEH D5_W2_Q3


WEEK 2

                                        CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                   MATH 1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER

MATH D1_W2_Q3

MATH D2_W2_Q3

MATH D3_W2_Q3

MATH D4_W2_Q3

MATH D5_W2_Q3


WEEK 2

                                        CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                             MTB (TAGALOG) 1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER

MTB D1_W2_Q3

MTB D2_W2_Q3

MTB D3_W2_Q3

MTB D4_W2_Q3

MTB D5_W2_Q3


WEEK 3


TO UPDATE...


WEEK 4

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                             ARALING PANLIPUNAN 1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


WEEK 4

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                 EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER

ESP D1_W4_Q3


ESP D2_W4_Q3

ESP D3_W4_Q3

ESP D4_W4_Q3

ESP D5_W4_Q3

WEEK 4

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                  FILIPINO  1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER

FIL D1_W4_Q3

FIL D2_W4_Q3

FIL D3_W4_Q3

FIL D4_W4_Q3

FIL D5_W4_Q3


WEEK 4

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                 MTB (TAGALOG) 1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


MTB D1_W4_Q3

MTB D2_W4_Q3

MTB D3_W4_Q3

MTB D4_W4_Q3

MTB D5_W4_Q3
WEEK 5

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                        ARALING PANLIPUNAN
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


AP D1_W5_Q3

AP D2_W5_Q3

AP D3_W5_Q3

AP D4_W5_Q3

AP D5_W5_Q3

WEEK 5

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                 ENGLISH 1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


ENGLISH D1_W5_Q3

ENGLISH D2_W5_Q3

ENGLISH D3_W5_Q3

ENGLISH D4_W5_Q3

ENGLISH D5_W5_Q3

WEEK 5

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                              EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA 1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


ESP D1_W5_Q3

ESP D2_W5_Q3

ESP D3_W5_Q3

ESP D4_W5_Q3

ESP D5_W5_Q3
WEEK 5

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                FILIPINO 1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


FIL D1_W5_Q3

FIL D2_W5_Q3

FIL D3_W5_Q3

FIL D4_W5_Q3

FIL D5_W5_Q3


WEEK 5

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                     MAPEH 1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


MAPEH D1_W5_Q3

MAPEH D2_W5_Q3


MAPEH D3_W5_Q3


MAPEH D4_W5_Q3


MAPEH D5_W5_Q3


WEEK 5

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                     MAPEH 1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


MATH D1_W5_Q3

MATH D2_W5_Q3

MATH D3_W5_Q3

MATH D4_W5_Q3

MATH D5_W5_Q3


WEEK 5

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                         MOTHER TONGUE (TAGALOG) MTB 1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


MTB D1_W5_Q3

MTB D2_W5_Q3

MTB D3_W5_Q3

MTB D4_W5_Q3

MTB D5_W5_Q3
WEEK 6

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                    ARALING PANLIPUNAN 
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


AP D1_W6_Q3

AP D2_W6_Q3

AP D3_W6_Q3

AP D4_W6_Q3

AP D5_W6_Q3


WEEK 6

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                  ENGLISH
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


ENG D1_W6_Q3

ENG D2_W6_Q3

ENG D3_W6_Q3

ENG D4_W6_Q3

ENG D5_W6_Q3

WEEK 6

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                               EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


ESP D1_W6_Q3

ESP D2_W6_Q3

ESP D3_W6_Q3

ESP D4_W6_Q3

ESP D5_W6_Q3


WEEK 6

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                 FILIPINO
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


FIL D1_W6_Q3

FIL D2_W6_Q3

FIL D3_W6_Q3

FIL D4_W6_Q3

FIL D5_W6_Q3

WEEK 6

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                     MAPEH
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


MAPEH D1_W6_Q3

MAPEH D2_W6_Q3

MAPEH D3_W6_Q3

MAPEH D4_W6_Q3

MAPEH D5_W6_Q3

WEEK 6

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                           MATHEMATICS
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


MATH D1_W6_Q3


MATH D2_W6_Q3

MATH D3_W6_Q3

MATH D4_W6_Q3

MATH D5_W6_Q3

WEEK 6

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                           MTB (TAGALOG)
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


MTB D1_W6_Q3

MTB D2_W6_Q3

MTB D3_W6_Q3

MTB D4_W6_Q3

MTB D5_W6_Q3


WEEK 8

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                              EDUKASYON SA PAGPAPAHALAGA 1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


ESP D1_W8_Q3

ESP D2_W8_Q3

ESP D3_W8_Q3

ESP D4_W8_Q3

ESP D5_W8_Q3


WEEK 8

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                   ARALING PANLIPUNAN 1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


AP D1_W8_Q3

AP D2_W8_Q3

AP D3_W8_Q3

AP D4_W8_Q3

AP D5_W8_Q3


WEEK 8

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                               ENGLISH 1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


ENG D1_W8_Q3

ENG D2_W8_Q3

ENG D3_W8_Q3

ENG D4_W8_Q3

ENG D5_W8_Q3

WEEK 8

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                FILIPINO 1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


FIL D1_W8_Q3

FIL D2_W8_Q3

FIL D3_W8_Q3

FIL D4_W8_Q3

FIL D5_W8_Q3

WEEK 8

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                      MATH 1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


MATH D1_W8_Q3

MATH D2_W8_Q3

MATH D3_W8_Q3

MATH D4_W8_Q3

MATH D5_W8_Q3

WEEK 8

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                   MAPEH 1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


MAPEH D3_W8_Q3

MAPEH D4_W8_Q3

MAPEH D5_W8_Q3

WEEK 8

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                   MOTHER TONGUE (TAGALOG) 1
                                                               GRADE ONE
                                                             3RD QUARTER


MTB D1_W8_Q3

MTB D2_W8_Q3

MTB D3_W8_Q3

MTB D4_W8_Q3

MTB D5_W8_Q34TH QUARTER

WEEK 1

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                   ARALING PANLIPUNAN 1
                                                               GRADE ONE
                                                           4TH QUARTER


AP D1_W1_Q4

AP D2_W1_Q4

AP D3_W1_Q4

AP D4_W1_Q4

AP D5_W1_Q4


WEEK 1

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                ENGLISH 1
                                                               GRADE ONE
                                                           4TH QUARTER


ENGLISH D1_W1_Q4

ENGLISH D2_W1_Q4

ENGLISH D3_W1_Q4

ENGLISH D4_W1_Q4

ENGLISH D5_W1_Q4


WEEK 1

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                              EDUKASYON SA PAGPAPAKATAO 1
                                                               GRADE ONE
                                                           4TH QUARTER


ESP D1_W1_Q4

ESP D2_W1_Q4

ESP D3_W1_Q4

ESP D4_W1_Q4

ESP D5_W1_Q4


WEEK 1

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                              FILIPINO 1
                                                               GRADE ONE
                                                           4TH QUARTER


FIL D1_W1_Q4

FIL D2_W1_Q4

FIL D3_W1_Q4WEEK 1

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                   MAPEH 1
                                                               GRADE ONE
                                                           4TH QUARTER


MAPEH D1_W1_Q4

MAPEH D2_W1_Q4

MAPEH D3_W1_Q4

WEEK 1

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                           MATHEMATICS 1
                                                               GRADE ONE
                                                           4TH QUARTER


MATHEMATICS D1_W1_Q4

MATHEMATICS D2_W1_Q4

MATHEMATICS D3_W1_Q4

MATHEMATICS D4_W1_Q4

MATHEMATICS D5_W1_Q4


WEEK 1

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                    MOTHER TONGUE (TAGALOG)1
                                                               GRADE ONE
                                                           4TH QUARTER


MTB D1_W1_Q4

MTB D2_W1_Q4


MTB D3_W1_Q4


MTB D4_W1_Q4


MTB D5_W1_Q4WEEK 2

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                    ARALING PANLIPUNAN 1
                                                               GRADE ONE
                                                           4TH QUARTER


AP D1_W1_Q4

AP D2_W1_Q4

AP D3_W1_Q4

AP D4_W1_Q4

AP D5_W1_Q4

WEEK 2

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                 ENGLISH 1
                                                               GRADE ONE
                                                           4TH QUARTER


ENGLISH D1_W1_Q4

ENGLISH D2_W1_Q4

ENGLISH D3_W1_Q4

ENGLISH D4_W1_Q4

ENGLISH D5_W1_Q4


WEEK 2

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                 ESP 1
                                                               GRADE ONE
                                                           4TH QUARTER


ESP D1_W1_Q4


ESP D2_W1_Q4

ESP D3_W1_Q4

ESP D4_W1_Q4

ESP D5_W1_Q4

WEEK 2

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                 ESP 1
                                                               GRADE ONE
                                                           4TH QUARTER


FIL D1_W1_Q4

FIL D2_W1_Q4

FIL D3_W1_Q4

FIL D4_W1_Q4

FIL D5_W1_Q4

WEEK 2

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                MAPEH 1
                                                               GRADE ONE
                                                           4TH QUARTER


MAPEH D1_W1_Q4

MAPEH D2_W1_Q4

MAPEH D3_W1_Q4

MAPEH D4_W1_Q4

MAPEH D5_W1_Q4

WEEK 2

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                MATH 1
                                                               GRADE ONE
                                                           4TH QUARTER


MATH D1_W1_Q4


MATH D2_W1_Q4

MATH D3_W1_Q4

MATH D4_W1_Q4

MATH D5_W1_Q4

WEEK 2

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                           MOTHER TONGUE 1
                                                               GRADE ONE
                                                           4TH QUARTER


MTB D1_W2_Q4

MTB D2_W2_Q4

MTB D3_W2_Q4

MTB D4_W2_Q4

MTB D5_W2_Q4

WEEK 3

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                     ARALING PANLIPUNAN 1
                                                               GRADE ONE
                                                           4TH QUARTER


AP D1_W3_Q4

AP D2_W3_Q4

AP D3_W3_Q4

AP D4_W3_Q4

AP D5_W3_Q4

WEEK 3

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                ENGLISH 1
                                                               GRADE ONE
                                                           4TH QUARTER


ENG D1_W3_Q4

ENG D2_W3_Q4

ENG D3_W3_Q4
ENG D4_W3_Q4

ENG D5_W3_Q4

WEEK 3

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                        ESP 1
                                                               GRADE ONE
                                                           4TH QUARTER


ESP D1_W3_Q4

ESP D2_W3_Q4

ESP D3_W3_Q4

ESP D4_W3_Q4

ESP D5_W3_Q4

WEEK 3

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                                FILIPINO 1
                                                               GRADE ONE
                                                           4TH QUARTER


FIL D1_W3_Q4

FIL D2_W3_Q4

FIL D3_W3_Q4

FIL D4_W3_Q4

FIL D5_W3_Q4


WEEK 3

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                          MATHEMATICS 1
                                                               GRADE ONE
                                                           4TH QUARTER


MATH D1_W3_Q4

MATH D1_W3_Q4

MATH D3_W3_Q4

MATH D4_W3_Q4

MATH D5_W3_Q4

WEEK 3

                                      CLASSROOM OBSERVATION TOOL (COT)
                                             DAILY LESSON PLAN (DLP) DAY 1 TO 5
                                                      MOTHER TONGUE 1
                                                               GRADE ONE
                                                           4TH QUARTER


MTB D1_W3_Q4

MTB D2_W3_Q4

MTB D3_W3_Q4
MTB D4_W3_Q4

MTB D5_W3_Q4
CLASSROOM OBSERVATION TOOL
FILIPINO 1
PAMBALANA AT PANTANGI
QUARTER 2 MODULE 88 comments:

 1. Hello po wala po ba kaung math and mapeh week 9?

  ReplyDelete
 2. May DLP po ba for 3rd quarter? Good day.😊

  ReplyDelete
 3. thanks for sharing!!!!!!!!!!! God Bless You

  ReplyDelete
 4. Hi po wla po bang pang week 9 na cot? �� thanks po nang marami

  ReplyDelete
 5. Hi po meron po bang COT FILIPINO Quarter 3

  ReplyDelete
 6. hi po...pashare po ng COT MATH Quarter 3

  ReplyDelete